Polityka Prywatności

 

Doceniamy zaufanie, jakie masz do Nas powierzając nam swoje dane osobowe, w związku z czym podejmujemy wszelkie uzasadnione środki, by dane te chronić. Aby lepiej chronić Twoją prywatność przygotowaliśmy ten dokument wyjaśniający sposób Naszego postępowania z Twoimi danymi oraz możliwości jakie masz w związku z tym, w jaki sposób Twoje dane są zbierane i wykorzystywane w trakcie korzystania z Naszej Aplikacji.

 

Administrator danych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Aplikacji jest FindAir spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Głogowej 26, 31-235 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000642783, NIP: 9452198620, REGON: 365669252 (dalej również: „FindAir”, „My”).
 2. We wszystkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Nami:
  1. pocztą – na adres: FindAir Sp. z o.o. Krakowski Park Technologiczny ul. Podole 60, 30-394 Kraków
  2. mailowo - office@findair.eu

 

Zakres przetwarzanych danych

W związku z korzystaniem z Aplikacji zbierane są następujące dane osobowe:

 1. w przypadku korzystania z Aplikacji bez założenia Konta Użytkownika:
  1. dane dotyczące lokalizacji Użytkownika;
 2. w przypadku korzystania z Konta Użytkownika, oprócz danych wskazanych powyżej:
  1. Imię, płeć, wiek Użytkownika;
  2. Adres e-mail Użytkownika;
  3. Dane dotyczące lokalizacji Użytkownika;
  4. Dane dotyczące stanu zdrowia Użytkownika, tj. dane o chorobach i ich objawach, alergiach, dane o zażywanych lekach;
 3. w przypadku korzystania z Konta Użytkownika założonego dla osoby niepełnoletniej, dodatkowo:
  1. imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego;
  2. adres e-mail rodzica lub opiekuna prawnego.

Twoje dane zebrane podczas korzystania z Aplikacji po ich zanonimizowaniu (czyli pozbawieniu ich cech umożliwiających powiązanie z Twoją osobą), mogą być wykorzystywane do prowadzenia badań naukowych z zakresu chorób układu oddechowego.

 

Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, które uzyskamy w związku z korzystaniem przez Ciebie z Naszej Aplikacji w celu:

 1. świadczenia na Twoją rzecz usług za pomocą Aplikacji oraz utrzymania, polepszania i rozwijania usług i Aplikacji oraz jej poszczególnych elementów - w oparciu o umowę, którą zawierasz z Nami akceptując Regulamin korzystania z Aplikacji, a w przypadku danych dotyczących zdrowia w oparciu o wyraźną zgodę;
 2. odpowiedzi na zapytania kierowane do nas za pośrednictwem e-mail lub innych kanałów komunikacji – w oparciu o Nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych;
 3. analizy sposobu korzystania z Aplikacji, a także poprawy jej funkcjonowania – w oparciu o Nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych;
 4. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa - w oparciu o te przepisy;
 5. dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracji oraz poza nimi – w oparciu o Nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych;
 6. marketingu Naszych produktów i usług - w oparciu o Nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych.

 

Odbiorcy danych

 1. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi z zakresu telekomunikacji w związku z przekazywaniem danych z wykorzystaniem sieci Internet, podmiotom zarządzającym infrastrukturą teletechniczną Administratora, administratorom serwerów, na których dane są przechowywane w związku z wykonywaniem przez nie usług zarządzania infrastrukturą teletechniczną lub zarządzania serwerami. Niektóre dane osobowe mogą zostać zanonimizowane I być przekazywane podmiotom prowadzącym badania naukowe z zakresu chorób układu oddechowego, w tym podmiotom mającym siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej (w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej).
 2. Transfer danych poza terytorium Unii Europejskiej, o którym mowa w ust. 1 powyżej może nastąpić wyłącznie z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, na standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt. c lub d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Przetwarzanie danych

 1. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać:
  1. w celu świadczenia przez Nas usług - od dnia zaakceptowania przez Ciebie Regulaminu Aplikacji do dnia zakończenia korzystania z tych usług, chyba że istnieć będzie osobna podstawa prawna dla przetwarzania tych danych dłużej, w szczególności jeżeli wyrazisz zgodę na dalsze przechowywanie danych z Konta Użytkownika;
  2. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania - od momentu, w którym wysłałeś zapytanie, aż do momentu, w którym Twoje zapytanie zostało obsłużone;
  3. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Twojej zgody - od dnia wyrażenia zgody i do dnia wycofania zgody;
  4. w celu analizy sposobu korzystania z Naszej Aplikacji i ulepszania jej funkcjonalności- tak długo, jak korzystasz z Naszej Aplikacji lub do czasu skutecznego złożenia przez Ciebie sprzeciwu;
  5. w celu archiwizacji i egzekwowania lub obrony przed roszczeniami - od dnia zebrania danych do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, nie później niż 6 lat od zakończenia korzystania z Aplikacji.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane automatycznie w systemach teleinformatycznych na potrzeby funkcjonowania Aplikacji.
 3. Twoje dane osobowe nie będą przedmiotem profilowania.
 4. O ile inaczej nie zostanie wyraźnie wskazane przez Nas podanie danych osobowych jest dobrowolne. W niektórych przypadkach jest niezbędne do korzystania z funkcjonalności aplikacji.

 

Twoje prawa

 1. Masz prawo:
  1. żądać dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii,
  2. żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  3. w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest Nasz prawnie uzasadniony interes masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  4. w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda masz prawo wycofać swoją zgodę w każdym czasie – wycofanie zgody nie będzie wpływać na przetwarzanie do czasu jej wycofania;
  5. w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda lub umowa (w tym akceptacja Regulaminu Aplikacji) masz prawo żądać przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także żądania przesłania danych innemu administratorowi oraz
  6. do wniesienia skargi do organu nadzorczego i do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej.
  7. do usunięcia aplikacji z nośnika danych, na którym została zapisana. W przypadku usunięcia Aplikacji Twoje dane osobowe zostaną zanonimizowane. Pamiętaj, że masz prawo również wyrazić zgodę na to, aby Twoje dane osobowe były przechowywane przez FindAir przez dodatkowy okres 1 miesiąca (liczony od chwili usunięcia Aplikacji), co ułatwi ponowne zainstalowania uprzednio usuniętej Aplikacji. W tym celu koniecznym będzie złożenie odpowiedniego przez Ciebie oświadczenia, zgodnie ze wskazanymi przez nas instrukcjami, podczas usuwania Aplikacji.

 

W celu skorzystania z któregokolwiek z wymienionych powyżej praw skontaktuj się z Nami za pośrednictwem:

 1. pocztą – na adres: FindAir Sp. z o.o. Krakowski Park Technologiczny ul. Podole 60, 30-394 Kraków,
 2. mailowo - office@findair.eu
Wróć do Strony Głównej