Projekty UE

Findair sp. z o. o realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I , działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw , poddziałanie 2.3.6 Granty na Eurogranty, Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.06-12-0061/22-00
Tytuł Projektu:
Opracowanie wniosku o Eurogrant dla projektu planowanego do realizacji w ramach EIC Accelerator w programie Horyzont Europa
Cel Projektu:
Celem projektu jest przygotowanie kompletnego wniosku konkursowego dla projektu planowanego do realizacji w ramach EIC Accelerator w programie Horyzont Europa
Planowane efekty:
Uzyskanie wyniku oceny wniosku o Eurogrant w programie UE na poziomie co najmniej 50% punktów lub etapów oceny możliwych do osiągnięcia w danym konkursie
Termin realizacji:
01.09.2022 – 30.11.2023
Wartość projektu:
280 060,00 zł
Kwota dofinansowania:
280 060,00 zł
Findair sp. z o. o realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstw, Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-2097/20
Tytuł Projektu:
Opracowanie inteligentnego inhalatora monitorującego podawanie leku wraz z systemem monitorowania leczenia astmy i POChP
Cel Projektu:
Celem projektu FindAir jest opracowanie w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych elektronicznego Inhalatora pMDI do dozowania leku
Planowane efekty:
Opracowanie inhalatora pMDI
Termin realizacji:
01.05.2021 – 30.09.2023
Wartość projektu:
8 133 587,36 zł
Kwota dofinansowania:
5 951 568,10 zł
Findair sp. z o. o realizuje projekt dofinansowany z funduszy Europejskich „Zwiększenie konkurencyjności na rynku międzynarodowym spółki Findair”
Tytuł Projektu:
Zwiększenie konkurencyjności na rynku międzynarodowym spółki Findair
Cel Projektu:
Głównym celem mechanizmu realizacji projektu jest promocja marki Beneficjenta oraz ekspansja międzynarodowa, polegająca na wejściu z ofertą produktową na nowe rynki zagraniczne i zaprezentowanie produktu szerokiemu spektrum odbiorców na rynkach perspektywicznych.
Planowane efekty:
Efektem realizacji projektu jest wzrost ekspansji zagranicznej oraz wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na rynkach międzynarodowych.
Wartość projektu:
271 800 zł
Kwota dofinansowania:
231 030 zł
Findair sp. z o. o realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich B+R „FindAir”
Tytuł Projektu:
Projekt B+R „FindAir”
Opis Projektu:
FindAir Sp. z o o. realizuje projekt badawczo-rozwojowy w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Cel Projektu:
FindAir - Projekt dotyczący przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania inteligentnej metody monitorowania astmy celem poprawy jakości życia osób chorych na astmę opartej o inteligentne urządzenie i system analizy przebiegu choroby.
Planowane Efekty:
Efektem realizacji projektu jest opracowanie modelu do wykonania prognozy wystąpienia ataku astmy oraz identyfikację głównych czynników wywołujących objawy u pacjentów
Wartość Projektu
859 000 zł
Kwota dofinansowania:
687 200 zł