Regulamin strony internetowej

 

Postanowienia ogólne

Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszej strony) jest

prowadzona przez FindAir Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (zwaną dalej "spółką FindAir"). Niniejsza

strona przeznaczona jest wyłącznie do użytku osób znajdujących się w Polsce, a wszelkie informacje

dotyczące produktów, usług i promocji dotyczą wyłącznie Polski i obowiązują wyłącznie w Polsce.

Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru

niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień

niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej. Inne strony

internetowe spółek FindAir mogą podlegać odmiennym warunkom, z którymi należy zapoznać się

odrębnie.

 

Prawa własności intelektualnej

  Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność spółki FindAir lub jej spółek stowarzyszonych, lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela. Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa. Bez uprzedniej pisemnej zgody spółki FindAir użytkownik strony nie może: 1. wykorzystywać (kopii/ części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych; 2. modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).  

Treść strony

  Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o Spółce i jej produktach i, o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie, nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych. Treści zawarte na niniejszej stronie zgromadziliśmy z najwyższą możliwą starannością. Ze względu na informacyjny charakter strony, osoby pragnące korzystać ze strony w innych celach niż dla celów uzyskania ogólnych informacji o Spółce i jej produktach, proszone są o bezpośredni kontakt i potwierdzenie informacji z przedstawicielami Spółki. Informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią zachęty do inwestowania w spółki będące członkami grupy FindAir, nie powinny także stanowić podstawy decyzji inwestycyjnych.  

Odpowiedzialność

  Spółka FindAir ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania niniejszej strony internetowej na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Strony, do których linki znajdują się na niniejszej stronie Niniejsza strona może zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych aspektów niniejszej strony. Nie oznacza to jednak automatycznie, że spółka FindAir ma jakiekolwiek powiązania z takimi stronami lub ich właścicielami.  

Udostępnione informacje

  Udostępnienie informacji lub materiałów spółce FindAir jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez naszą firmę tych informacji lub materiałów wedle naszego uznania, oraz jest potwierdzeniem, że wykorzystywanie tych treści nie stanowi naruszenia praw innych osób. Spółka FindAir nie prowadzi stałej kontroli niniejszej witryny, w tym jej części, które zawierają treści zamieszczane przez innych użytkowników. Osoby, które zauważą treści innych użytkowników, które mogą naruszać obowiązujące przepisy lub uprawnienia innych użytkowników, proszone są o zgłoszenie takiego faktu spółce FindAir. W uzasadnionych przypadkach, Spółka FindAir zastrzega sobie prawo usuwania z niniejszej witryny całości lub części treści pochodzących od osób trzecich bez odrębnego zawiadomienia.  

Ochrona danych

  Dane osobowe (takie jak imię, nazwisko i adres e-mail) udostępniane spółce FindAir za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami informacji o ochronie danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności przed przekazaniem spółce FindAir jakichkolwiek danych.  

Kontakt

  W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych: FindAir Sp. z o.o. ul. Głogowa 26 31 – 235 Kraków KRS: 0000642783 e-mail: office@findair.eu  

Pozostałe postanowienia

  Spółka FindAir zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji niniejszej informacji prawnej. Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa polskiego.