REGULAMIN SERWISU FINDAIR.PL
  § 1. DEFINICJE
  Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostaną poniższe pojęcia pisane dużą literą należy przez nie rozumieć:
  1. Regulamin - niniejszy regulamin serwisu findair.pl;
  2. Sprzedawca – Findair sp. z o. o., z siedzibą w Krakowie, ul. Głogowa 26, 31-235 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000642783, NIP: 9452198620, REGON: 365669252;
  3. Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL: www.findair.pl;
  4. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu lub składająca Zamówienie;
  5. Produkt - produkt prezentowany przez Sprzedawcę w Sklepie w celu składania przez Klientów ofert w zakresie sprzedaży detalicznej;
  6. Cena – jednostkowa cena brutto Produktu (zawierająca podatek VAT), podana w złotych polskich i umieszczona obok informacji o Produkcie, nieuwzględniająca kosztów dostarczenia Produktu;
  7. Zamówienie – zestaw Produktów określonych przez Klienta jako przedmiot oferty złożonej za pośrednictwem Sklepu;
  8. Umowa sprzedaży/Umowa - umowa sprzedaży Produktu, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem;
  9. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, korzystająca ze Sklepu lub składająca Zamówienie;
  10. Przerwa - czasowe zaprzestanie pracy Sklepu albo jego poszczególnych podstron lub funkcji, które będzie potrzebne ze względów technicznych, np. w związku z prowadzonymi konserwacjami, modyfikacjami lub naprawami Sklepu;
  11. Siła Wyższa - jakiekolwiek zewnętrzne zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym lub przypadkowym, na które Sprzedawca i Klient nie mają wpływu lub nie mogą mu zapobiec, obejmujące między innymi zamieszki, strajki, konflikty zbrojne, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe;
  12. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;
  13. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  14. RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  15. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
  16. Przetwarzanie - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

  § 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności zasady funkcjonowania Sklepu, sposób i warunki składania Zamówień, zawierania Umów, dokonywania płatności, uprawnienia Klienta do anulowania Zamówienia i odstąpienia od Umowy oraz zasady składania reklamacji.
  2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną wysyłkową na terenie Polski. Właścicielem Sklepu jest Sprzedawca:
   1. Adres do korespondencji/adres do zwrotu Produktów:
    Findair sp. z o.o., ul. Podole 60, 30-394 Kraków
   2. Dane do bieżącego kontaktu ze Sprzedawcą:
    e-mail: office@findair.eu
  3. 3. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą również za pośrednictwem aplikacji Messenger. Do kontaktu ze Sprzedawcą w ten sposób, niezbędne jest posiadanie przez Klienta konta w aplikacji Messenger.

  § 3. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU
  1. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien spełniać następujące wymagania techniczne i dysponować następującym wyposażeniem:
   1. komputer lub urządzenie mobilne (np. smartfon, tablet) połączone z Internetem i posiadające oprogramowanie umożliwiające dostęp do Sklepu;
   2. zainstalowana najnowsza wersja przeglądarki internetowej;
   3. aktywne konto e-mail;
   4. włączona obsługa plików cookies.
  2. Sprzedawca ma prawo do wprowadzenia Przerwy. O planowanej Przerwie, która może wpłynąć na normalne korzystanie ze Sklepu, Sprzedawca poinformuje Klienta przez zamieszczenie informacji o planowanej Przerwie w Sklepie.
  3. W sytuacji awarii Sklepu Sprzedawca dołoży wszelkich starań celem niezwłocznego przywrócenia funkcjonalności Sklepu.

  § 4. USŁUGI
  1. Sklep świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
   1. udostępnianie na żądanie Klienta treści Sklepu w tym zaproszeń do składania ofert, o których mowa w § 5 Regulaminu;
   2. składanie Zamówień;
   3. czat ze Sprzedawcą z wykorzystaniem aplikacji Messenger; do korzystania z tej usługi niezbędne jest posiadanie przez Klienta konta w aplikacji Messenger.
  2. Poza usługami, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w przypadkach wskazanych w Regulaminie możliwe jest zawieranie Umów sprzedaży.
  3. Usługi wskazane w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu świadczone są nieodpłatnie. Umowy sprzedaży, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu związane są z obowiązkiem zapłaty, o którym mowa w § 6 i § 7 Regulaminu.
  4. Sprzedawca świadczy usługi i zawiera Umowy sprzedaży w języku polskim.
  5. Zapoznanie się z Produktami dostępnymi w Sklepie oraz składanie Zamówień nie wymaga rejestracji w Sklepie.

  § 5. OFERTA
  1. Produkty, prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, natomiast stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
  2. Klient dokonując Zamówienia, za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w Regulaminie.
  3. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu udostępnia informacje o Produktach, w szczególności mogą być to informacje o właściwościach Produktów, ich zastosowaniu, współpracy z innymi urządzeniami, oprogramowaniem, aplikacjami lub produktami, okresie przydatności Produktów do użycia i inne.
  4. Dla prawidłowego używania niektórych Produktów dostępnych w Sklepie wymagane jest połączenie Produktu z aplikacją mobilną Sprzedawcy, jak również z kompatybilnym urządzeniem. Informacje w tym zakresie zostaną zamieszczone w Sklepie.
  5. Przed złożeniem Zamówienia Klient powinien zapoznać się z informacjami, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu oraz zweryfikować, czy posiadane przez Klienta urządzenie jest kompatybilne z wybranym Produktem, jak również czy posiadane przez niego urządzenie mobilne współpracuje z aplikacją Sprzedawcy.

  § 6. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY
  1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia Zamówienia, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.
  2. Składanie Zamówień jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się na zasadach określonych w § 8 Regulaminu.
  3. Złożenie Zamówienia uwarunkowane jest zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
  4. Proces składania Zamówienia składa się z następujących kroków:
   1. wskazanie Produktów, którymi Klient jest zainteresowany przez wybór znajdującego się w Sklepie polecenia „Kup Teraz”;
   2. podanie danych Klienta określonych w formularzu;
   3. (opcjonalnie) podanie kodu rabatowego;
   4. wskazanie sposobu dostawy;
   5. wskazanie sposobu płatności;
   6. zapoznanie się i akceptacją Regulaminu;
   7. potwierdzenie Zamówienia przez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”;
   8. dokonanie płatności zgodnie z wybranym sposobem płatności.
  5. Jeśli Klient nie poda wszystkich informacji obowiązkowych, oznaczonych w formularzu znakiem *, złożenie Zamówienia będzie niemożliwe.
  6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta np. w drodze kontaktu telefonicznego lub mailowego.
  7. W przypadku podania nieprawdziwych danych Sprzedawca ma prawo odstąpić od realizacji Zamówienia, powiadamiając o tym Klienta.
  8. Jeśli Klient po złożeniu Zamówienia zorientuje się, że omyłkowo podał niewłaściwe dane, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o tym fakcie na wskazany w § 2 ust. 3 pkt 2 adres e-mail.
  9. Po potwierdzeniu płatności Klient otrzymuje na wskazany w formularzu adres e-mail potwierdzenie złożenia Zamówienia zawierające informację o przyjęciu Zamówienia i rozpoczęciu jego przetwarzania.

  § 7. CENY, KOSZTY PRZESYŁKI I PŁATNOŚCI
  1. Ceny zamieszczane w Sklepie przy Produktach zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
  2. Ceny podawane przy Produktach nie zawierają informacji o kosztach przesyłki.
  3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany Cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły Umowy sprzedaży przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
  4. Klient wypełniając formularz Zamówienia wybiera sposób dostawy Zamówienia. Obok sposobu dostawy wskazany jest jej koszt.
  5. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych Produktów i ponosi je Klient.

  § 8. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
  1. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę należności za zakupiony Produkt i koszty przesyłki.
  2. Wysyłka zakupionego Produktu zazwyczaj realizowana jest w terminie 7-14 Dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
  3. W przypadku, gdy z powodu wyjątkowych okoliczności, nastąpi opóźnienie w wysyłce powyżej 14 Dni roboczych, Klient zostanie poinformowany o tym poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail wskazany w formularzu Zamówienia.
  4. Realizacja zamówień odbywa się w Dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą następnego Dnia roboczego. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy w Polsce.
  5. Brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedawcy w terminie 5 dni od dnia złożenia Zamówienia, spowoduje anulację Zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć Zamówienie.
  6. W przypadku braku w Sklepie zamówionego Produktu lub braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email podany w formularzu w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty złożenia Zamówienia.
  7. Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia wysłania informacji wskazanej w poprzednim ustępie w sposób i na konto, z którego Klient dokonał zapłaty.
  8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Klienta. W przypadku zwrotu przesyłki wysłanej na błędnie podany adres Klient jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę, a jeżeli nie dokona płatności w terminie 7 dni, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez wyznaczenia terminu dodatkowego, zgodnie z art. 492 Kodeksu cywilnego.
  9. Faktury oraz – w przypadku zwrotów i uznawanych reklamacji – faktury korygujące będą dostarczane przez Sprzedawcę w formie elektronicznej, poprzez przesłanie ich w formie plików PDF pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w Zamówieniu lub w formie tradycyjnej („papierowej”) na adres podany w Zamówieniu.

  § 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie i na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
  2. Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni.
  3. Termin o którym mowa powyżej liczony jest od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik, a wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Produktu, a w przypadku Umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
  4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu. Konsument, składając oświadczenie o odstąpieniu do Umowy, może skorzystać ze wzoru (dostępnego tutaj: Formularz) o treści:


  5. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
   Imię i nazwisko Klienta: …………………………………………….
   Adres Klienta: …………………………………………….
   …………………………………………….
   Adres e-mail Klienta: …………………………………………….

   Findair sp. z o.o.,
   ul. Podole 60,
   30-394 Kraków

   Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od Umowy sprzedaży następującego/-ych Produktu/ów:
   ……………………………………………, zawartej dnia …………………………………………… numer Zamówienia …………………………………………… data odbioru Produktu ……………………………………………

   ………………………………………………………
   (data i podpis Klienta)

  6. Skorzystanie przez Konsumenta ze wzoru wskazanego w ust. 4 niniejszego paragrafu nie jest obowiązkowe.
  7. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać pocztą lub kurierem na adres Sprzedawcy wskazany w § 2 ust. 3 pkt 1 Regulaminu lub w formie elektronicznej załączając skan podpisanego oświadczenia na adres mailowy Sprzedawcy wskazany w § 2 ust. 3 pkt 2 Regulaminu.
  8. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy aby Konsument wysłał Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
  9. W przypadku skutecznego odstąpienia, Umowę uważa się za niezawartą, Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Konsumenta użyty przy zawarciu Umowy, chyba, że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania przedmiotu Zamówienia z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  11. Konsument odstępujący od Umowy obowiązany jest odesłać lub przekazać Sprzedawcy Produkt na adres wskazany w § 2 ust. 3 pkt 1 Regulaminu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
  12. Przy odstąpieniu od Umowy Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  13. Klient zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niepogorszonym.
  14. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  § 10. REKLAMACJE
  1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientom Produktów bez wad. Kodeks cywilny przewiduje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumentów z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu.
  2. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Produktów w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami.
  3. Reklamację wraz z dowodem zakupu Produktu należy zgłaszać na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w § 2 ust. 3 pkt 2 Regulaminu albo pocztą lub kurierem na adres Sprzedawcy wskazany w § 2 ust. 3 pkt 1 Regulaminu. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane Klienta: imię i nazwisko, adres email oraz opis sprawy.
  4. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt na adres wskazany w § 2 ust. 3 pkt 1 Regulaminu. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
  5. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawane są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia zawierającego żądanie Konsumenta. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
  6. Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z następujących działań:
   1. wymiany Produktu na nowy;
   2. naprawy Produktu;
   3. obniżenia Ceny;
   4. odstąpienia od Umowy – o ile wada ma charakter istotny.
   Wybór żądania zależy od Konsumenta z zastrzeżeniem ust. 7 - 11 niniejszego paragrafu.
  7. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Konsument może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady Produktu. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
  8. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.
  9. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
  10. Konsument nie może odstąpić od Umowy zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu jeżeli wada jest nieistotna.
  11. Jeżeli spośród sprzedanych Produktów objętych Zamówieniem tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Produktów wolnych od wad, bez szkody dla obu stron Umowy, uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu ograniczone jest do Produktów wadliwych.

  § 11. POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW
  1. Konsumentowi, po zakończeniu procedury reklamacyjnej, przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym Konsument:
   1. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
   2. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
   3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
  2. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z wykazem rodzaju spraw znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
  3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.
  4. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne, co oznacza, że obie strony muszą wyrazić na niego zgodę.

  § 12. USZKODZENIA I BRAKI POWSTAŁE W TRANSPORCIE
  W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń powstałych podczas transportu lub braku Produktu w przesyłce, rekomenduje się, aby Klient wraz z dostawcą/kurierem sporządzili i podpisali protokół uszkodzenia (dostępny u doręczyciela). Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela spedytora (firmy kurierskiej), Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki Produktu lub rozwiązania Umowy i zwrotu płatności.

  § 13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli zostało to spowodowane okolicznościami o charakterze Siły Wyższej lub niekompatybilnością Produktu z infrastrukturą techniczną Klienta (w szczególności posiadanym przez Klienta inhalatorem lub telefonem).
  2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań z Umowy w zakresie spowodowanym niewywiązaniem się ze zobowiązań przez Klienta.
  3. Odpowiedzialność Sklepu za szkody powstałe w związku lub na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ograniczona jest do wartości Zamówienia i nie obejmuje utraconych korzyści Klienta. Powyższe ograniczenie dotyczy odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej.
  4. Ograniczenia odpowiedzialności, o których mowa w paragrafie niniejszym nie dotyczą Klientów będących Konsumentami, w zakresie w jakim wynika to z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

  § 14. NEWSLETTER
  Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, tą samą drogą otrzymują wiadomości z aktualnym wydarzeniami w Sklepie. Z usługi newsletter można zrezygnować w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji o rezygnacji poprzez wiadomość e-mail na adres wskazany w § 2 ust. 3 pkt 2 Regulaminu. Klauzula informacyjna dla subskrybentów newslettera znajduje się w § 17 ust. 5 Regulaminu.

  § 15. ZASTRZEŻENIA PRAWNE
  1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, treścią Regulaminu oraz zgodnie z prawem i zasadami współżycia społecznego.
  2. Klientowi zabrania się dostarczania za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych, niezwiązanych z tematyką Sklepu w tym w szczególności treści o charakterze obraźliwym, pornograficznym, nawołującym do nienawiści, wulgarnych, nieprawdziwych, mogących wprowadzać w błąd, zawierających wirusy lub złośliwe oprogramowanie czy naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego, prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub nieprawdziwe informacje godzące w dobre imię Sprzedawcy.
  3. Właścicielem praw do Sklepu, w tym praw autorskich jest Sprzedawca. Wszelkie rozwiązania techniczne, elementy graficzne i inne strony www Sklepu, w szczególności kody HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript podlegają ochronie prawnej, w szczególności z punktu widzenia praw autorskich, które posiada Sprzedawca. Powyższe dotyczy także wszelkich materiałów i utworów, które będą udostępniane lub przekazywane Klientom w ramach świadczenia Usług. Udostępnienie lub przekazanie takich materiałów Klientom nie oznacza udzielenia lub przeniesienia praw do tych elementów, chyba że co innego będzie wynikać z wyraźnego oświadczenia Sprzedawcy.
  4. Kopiowanie, przedruk lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie materiałów lub danych dostępnych w Sklepie wymaga każdorazowo pisemnej zgody Sprzedawcy. Zabronione jest w szczególności pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych oraz innych informacji dostępnych w Sklepie w celu ich dalszego udostępniania w innych serwisach i portalach internetowych, jak i poza Internetem oraz w każdy inny sposób naruszający interes Sprzedawcy.
  5. Produkty dostępne w Sklepie oraz dołączone do nich materiały i dokumentacja stanowią przedmiot praw własności intelektualnej Sprzedawcy, w szczególności majątkowych praw autorskich i jako takie podlegają ochronie prawnej. Ponadto, zawierają one informacje techniczne i technologiczne Sprzedawcy, nieujawnione publicznie i stanowiące chronioną prawem tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedawcy. W granicach określonych przepisami prawa zabronione jest kopiowanie, naśladownictwo, odwrócona inżynieria (reverse engineering) oraz inne działania noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji względem Produktów i przekazywanych z nimi materiałów. Sprzedawca zastrzega sobie podjęcie stosownych działań prawnych w przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu.

  § 16. ZAGROŻENIA
  1. Klient, tak jak każdy inny użytkownik Internetu, podlega zagrożeniom w związku z korzystaniem z Internetu. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania wiadomości elektronicznych, zaleca się, by Klient zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu w celu korzystania ze Sklepu, w program antywirusowy oraz zaporę sieciową (tzw. firewall) i stale go aktualizował.
  2. Sprzedawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem ze Sklepu wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Sprzedawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Klienta.
  3. Sprzedawca informuje, iż stosuje nowoczesne technologie ochronne celem zminimalizowania ryzyka, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, jednakże nie istnieją sposoby całkowitego i pełnego zabezpieczenia przed opisanymi niepożądanymi działaniami.

  § 17. DANE OSOBOWE I KLAUZULA INFORMACYJNA
  1. Administratorem zebranych Danych osobowych jest Sprzedawca.
  2. Zasady polityki prywatności i plików “cookies” Sprzedawcy zamieszczono w odrębnym dokumencie „Polityka prywatności w serwisie internetowym www.findair.pl”, znajdującym się pod adresem https://findair.pl/polityka-prywatnosci.html
  3. Klauzula informacyjna dla kupujących Produkt w Sklepie: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej: RODO) informujemy, iż:
   1. Administratorem Danych Osobowych jest Sprzedawca;
   2. z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: office@findair.eu
   3. podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji złożonego Zamówienia w Sklepie;
   4. jeżeli Klient wyrazi odrębną zgodę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego (odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne);
   5. dane osobowe przetwarzane w celach związanych z złożeniem Zamówienia w Sklepie, będą przetwarzane przez okres realizacji i dostarczenia Zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń;
   6. w celu prawidłowej realizacji Umowy dane osobowe Klientów będą przekazywane do dostawców usług płatniczych PayU oraz dostawców zamówionego Produktu tj. w zależności od wyboru DPD, InPost, Poczta Polska, szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez te podmioty znajdują się na ich stronach internetowych;
   7. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
   8. w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
   9. dane osobowe Klientów nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  4. Klauzula informacyjna dla osób, które kupiły Produkt i chcą go aktywować poprzez aplikację FindAir – Astma Dziennik:
   1. Administratorem Danych Osobowych, w tym danych szczególnej kategorii tj. danych dotyczących zdrowia podanych przez Klienta przy zainstalowaniu aplikacji FindAir – Astma Dziennik jest Sprzedawca;
   2. z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: office@findair.eu; podane dane osobowe będą przetwarzane w celu aktywowania aplikacji FindAir – Astma Dziennik.
   3. jeżeli Klient wyrazi odrębną zgodę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń (odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne);
   4. dane osobowe będą przetwarzane przez okres stosowania aplikacji FindAir – Astma Dziennik, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń;
   5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
   6. w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
   7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem aktywowania aplikacji FindAir – Astma Dziennik, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości aktywowania aplikacji FindAir – Astma Dziennik co wpłynie ma brak prawidłowego działania zakupionego Produktu;
   8. dane osobowe Klientów nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  5. Klauzula informacyjna do newslettera:
  6. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej: RODO) informujemy, iż:
   1. Administratorem Danych Osobowych jest Sprzedawca;
   2. z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: office@findair.eu ;
   3. podane dane osobowe będą przetwarzane w celu subskrypcji newslettera;
   4. dane osobowe przetwarzane w celach związanych z subskrypcją newslettera, będą przetwarzane przez okres o subskrypcji, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń;
   5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
   6. w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
   7. dane osobowe Klientów nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy;
   8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem subskrypcji newslettera, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości subskrypcji newslettera.

  § 18. ZMIANA REGULAMINU
  1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, w tym w szczególności w przypadku:
   1. zmiany warunków technicznych funkcjonowania Sklepu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym;
   2. zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do funkcjonowania Sklepu, w tym dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń;
   3. wydania przez uprawnione organy państwowe decyzji lub orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na treść Regulaminu lub funkcjonowanie Sklepu;
   4. Siły Wyższej;
   5. zmian formalnych lub organizacyjnych Sprzedawcy mających wpływ na funkcjonowanie Sklepu.
  2. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie Sklepu.
  3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia poinformowania o ich wprowadzeniu zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu, z uwzględnieniem ust. 5 niniejszego paragrafu.
  4. Klient ma obowiązek stosować się do Regulaminu obowiązującego w czasie, gdy korzysta ze Sklepu lub składa Zamówienie.
  5. Do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się dotychczasowe postanowienia Regulaminu.

  § 19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin obowiązuje od dnia 20.05.2019 r.
  2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a w czasie korzystania ze Sklepu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
  3. W przypadku uznania, przez właściwy organ lub sąd w drodze prawomocnej decyzji lub orzeczenia, jednego z postanowień Regulaminu za nieważny, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
  4. Sprzedawca stale i nieodpłatnie udostępnia Regulamin w Sklepie, w tym przed zawarciem Umowy, a także na żądanie Klienta w sposób umożliwiający pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
  5. Dla celów wykonania Regulaminu oraz umowy, zastosowanie ma prawo polskie. W przypadku sporu z Klientem będącym Konsumentem stosowane będą korzystniejsze przepisy prawa jego miejsca zamieszkania.

  Wróć do Strony Głównej